Entrepreneurship = Duurzaamheid

Onze samenleving wordt zich steeds meer bewust van de noodzaak van het streven naar Duurzaamheid. Mensen worden mondiger, bronnen worden schaarser. Die combinatie maakt het voor organisaties steeds belangrijker om in hun bestaansrecht te voorzien door mensen nadrukkelijker aan zich te binden.

Entrepreneurship = DuurzaamheidHoe? Door ervoor te zorgen dat de organisatie met behulp van de beschikbare bronnen in de ogen van alle betrokkenen op de best mogelijke manier in een behoefte voorziet. Wat die behoefte is, wordt bepaald door de mensen die behoefte ervaren. Dit doen mensen zowel vanuit de rol als klant/profijthebber, als vanuit de rol als werknemer en/of (toe-) leverancier.

De entrepreneur is in dit krachtenveld degene die dit alles vanuit een visionaire gedrevenheid bij elkaar laat komen. Omdat dit krachtenveld van belangen en behoeften voortdurend aan verandering onderhevig is, zal de entrepreneur ook in staat moeten zijn om (proactief) andere, of zelfs nieuwe verbindingen te leggen; te innoveren.

De entrepreneur in die verbindende rol zorgt ervoor dat op een optimale, houdbare manier langdurig (input-perspectief) in steeds wisselende behoeften wordt voorzien (output-perspectief). Veel duurzamer wordt het niet in onze samenleving. Hierbij maakt het overigens niet uit of dit in een competitieve marktomgeving, vanuit een overheidsorganisatie dan wel not-for-profit gebeurt. Bestaansrecht van een organisatie wordt altijd bepaald door in de ogen van alle betrokkenen op de best mogelijke manier in behoeften te voorzien.

Dit alles betekent ook dat entrepreneurship een competentie is die iedereen kan aanleren, dan wel verder verbeteren. Een onmisbare competentie voor iedereen die zich betrokken voelt bij het bestaansrecht van organisaties.

Meer hierover lezen?

Op de volgende pagina’s kunt u zich stapsgewijs via de menustructuur verder verdiepen in de elementen van entrepreneurship, of desgewenst zelfs de complete reader als PDF downloaden. Downloaden kan op de contactpagina.

“Entrepreneurship is onmisbaar voor elke organisatie. Innovatie en verandering worden gedreven door entrepreneurship.”

Share This